Regulamin
korzystania ze zbiorów i usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

§ 1.
Przepisy ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie oraz jej filii w Próchnowie, Radwankach i Lipinach.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) bibliotece - należy przez to rozumieć Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Margoninie oraz jej filie w Próchnowie, Radwankach i Lipinach,
b) wypożyczalniach – należy przez to rozumieć Wypożyczalnię w Margoninie i wypożyczalnie w filiach bibliotecznych,
c) czytelniach - należy przez to rozumieć Czytelnię w Margoninie i w filiach bibliotecznych,
d) filiach – należy przez to rozumieć filie biblioteczne w Próchnowie, Radwankach i Lipinach,
e) materiałach bibliotecznych - należy przez to rozumieć: zbiory książkowe, audiobooki, zbiory multimedialne, zbiory specjalne (książki wydane przed 1945 rokiem) oraz czasopisma,
f) użytkowniku/czytelniku - należy przez to rozumieć osobę, która zgodnie z niniejszym Regulaminem spełnia warunki korzystania ze zbiorów i usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie,
g) dokumencie tożsamości - należy przez to rozumieć dokument urzędowy ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość osoby, która się nim posługuje.
3. Prawo do korzystania z Biblioteki i jej oferty uwarunkowane jest okazaniem karty bibliotecznej - w filiach zapisanie do biblioteki (karta czytelnika w wersji papierowej
u bibliotekarza).
4. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów i następujących usług Biblioteki:
a) wypożyczania zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów na miejscu,
c) korzystania ze stanowisk komputerowych, Internetu oraz innego sprzętu przeznaczonego
dla Użytkowników,
d) pomocy bibliotekarzy przy korzystaniu ze zbiorów Biblioteki,
e) informacji bibliotecznej, bibliograficznej, rzeczowej i innej,
f) zgłaszania zapotrzebowania na poszukiwanie książki i inne zbiory, które Biblioteka w miarę możliwości będzie się starała realizować przy ich zakupie,
g) udziału w spotkaniach i wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych,
h) „Książki na telefon”.
5. Użytkownik korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
6. Zbiory Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie są zbiorem użyteczności publicznej i wymagają poszanowania. Wynoszenie ich bez dopełnienia formalności poza teren Biblioteki lub niszczenie jest zabronione i  podlega sankcjom.
7. Użytkownik przed wypożyczeniem materiałów bibliotecznych powinien zwrócić uwagę
na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. Za braki i uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie, które nie zostały uprzednio zgłoszone, odpowiada Użytkownik dokonujący zwrotu.

§ 2
Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Dokumentem uprawniającym do korzystania z wypożyczalni i niezbędnym do rejestracji wypożyczeń jest elektroniczna Karta Czytelnika - w filiach karty czytelnika w wersji papierowej u bibliotekarza.
2. Karta Czytelnika jest dokumentem identyfikującym czytelnika: uprawnień wynikających
z jej posiadania nie wolno odstępować innej osobie, właściciel Karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.
3. Właściciel elektronicznej Karty Czytelnika zobowiązany jest chronić ją przed zniszczeniem lub zagubieniem, a zagubienie lub kradzież Karty należy niezwłocznie zgłosić w bibliotece osobiście lub telefonicznie,
4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane na utraconą
Kartę Czytelnika do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży.
5. Właściciel elektronicznej Karty Czytelnika zobowiązany jest zawiadamiać Bibliotekę
o zmianach danych osobowych podanych przy rejestracji.
6. Warunkiem otrzymania Karty Czytelnika uprawniającej do wypożyczania materiałów
bibliotecznych jest:
a) wypełnienie karty zapisu,
b) okazanie aktualnego dokumentu tożsamości dla sprawdzenia zgodności podanych w karcie zapisu danych,
c) zapoznanie się z niniejszym regulaminem i potwierdzenie złożonym podpisem zobowiązania do jego przestrzegania.
7. Z Wypożyczalni korzystać mogą osoby pełnoletnie i młodzież po ukończeniu 15 roku życia.
8. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i zobowiązanie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
9. Otrzymana Karta Czytelnika uprawnia do korzystania z materiałów bibliotecznych zgromadzonych w  bibliotece w Margoninie a karta czytelnika w wersji papierowej w filiach bibliotecznych, w których nastąpił zapis.
10. Informacje dotyczące zgromadzonych w bibliotece w Margoninie zbiorów i ich dostępności zawiera katalog elektroniczny udostępniany w sieci Internet oraz katalogi kartkowe w filiach.
11. Informacji o sposobie korzystania z udostępnianych zbiorów oraz elektronicznego katalogu udziela bibliotekarz.
12. W wypożyczalniach Czytelnik ma wolny dostęp do półek ze zbiorami.
13. Na prośbę Czytelnika Bibliotekarz pomaga w doborze literatury, korzystaniu
z elektronicznego katalogu zbiorów oraz wydawnictw informacyjnych.
14. Wypożyczane książki Czytelnik rejestruje u Bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki, bądź wykorzystując „wrzutnię” na zewnątrz budynku w Margoninie i Lipinach.
15. Limit wypożyczeń dla jednego Czytelnika wynosi:
a) 5 książek lub audiobooków,
b) w przypadku Czytelników nie będących stałymi mieszkańcami gminy Margonin - 2 książki i 1 audiobook (książka mówiona); za w/w materiały biblioteczne pobierana jest kaucja ustalona wg Cennika usług i opłat stanowiącego załącznik do regulaminu:
- kaucja podlega zwrotowi po oddaniu książek,
- kaucje nie odebrane w ciągu roku przeznaczone zostają na zakup nowości wydawniczych.
16. Na prośbę Czytelnika terminowo zwracającego wypożyczane książki i w innych szczególnych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć limit wypożyczanych woluminów.
17. Materiały biblioteczne wypożyczane są na okres nie dłuższy niż 30 dni.
18. Na prośbę Czytelnika biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
19. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 17, jeżeli stanowią one szczególny przedmiot poszukiwań czytelniczych.
20. Czytelnik może osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu składać zamówienia aktualnie wypożyczonych książek i dokonywać rezerwacji maksymalnie 3 pozycji.
21. Czytelnik ma prawo wglądu do umieszczonych w bibliotecznym systemie komputerowym informacji o stanie swojego konta, tj. ilości wypożyczonych i zamówionych książek, terminach ich zwrotu, naliczonych karach, a także prawo wglądu do umieszczonych w nim danych osobowych i ich modyfikowania - w filiach bibliotecznych informacji Czytelnikowi udziela Bibliotekarz.
22. Za pośrednictwem Internetu Czytelnik może także samodzielnie zarządzać swoim kontem m. in. sprawdzając jego stan i dokonując przed upływem terminu zwrotu maksymalnie
2-krotnie możliwej prolongaty wypożyczeń.
23. Zarządzając swoim kontem przez Internet Czytelnik zobowiązany jest zachować
w tajemnicy hasło dostępowe i nie udostępniać go osobom trzecim.
24. Zarezerwowana przez Czytelnika książka winna być odebrana w ciągu 5 dni. Po upływie tego terminu powraca do bibliotecznego obiegu.
25. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany:
a) odkupić takie same lub – po uzgodnieniu z Bibliotekarzem inne materiały przydatne Bibliotece o nie mniejszej wartości,
b) jeśli odkupienie jest niemożliwe, Użytkownik płaci ekwiwalent pieniężny w kwocie:
- 10zł dla książek wydanych w latach 1945-1982,
- 20zł dla książek wydanych w latach 1983-1996,
- 2-krotnej wartości inwentarzowej dla książek wydanych po 1996 roku,
- 2-krotnej wartości inwentarzowej dla multimediów.
26. Użytkownik nie nabywa prawa własności do uszkodzonego materiału bibliotecznego.
27. Jeśli uszkodzenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (pożar, kradzież, powódź), na pisemny wniosek Użytkownika
i po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez upoważnione do tego organy, Biblioteka może odstąpić od pobierania ekwiwalentu za utracone materiały biblioteczne.
28. W przypadku zagubienia części publikacji wielotomowej Użytkownik zwraca kwotę
za całość wydania. Pozostałe części nadal stanowią własność Biblioteki.

§3
Ochrona danych osobowych

Szanowny Użytkowniku,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie, mająca swą siedzibę: przy ul. Rynek 16A, 64-830 Margonin, tel. 67 2846086, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki
tj. dla zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych z tego tytułu roszczeń, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania
z Biblioteki, promocji działań kulturalnych i edukacyjnych Biblioteki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, Pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji, kategorię zawodową – obligatoryjnie
oraz opcjonalnie – numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi użytkownika i wynika z zapisów ustawy
o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.
5. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy powierzenia, jest Firma Sokrates Leszek Masadyński z siedzibą os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, realizująca na rzecz Administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego.
6. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych nie jest przewidywane. Pani/Pana dane osobowe nie będą też przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania, tj. pozostawania użytkownikiem Biblioteki, w przypadku zarejestrowanych czytelników jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz nastąpiło udostępnienie zbiorów.
9. Dane wizerunkowe przetwarzane mogą być w związku z organizowaniem przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną oraz jej filie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, warsztatów, szkoleń, narad, konferencji itp.), utrwalanych
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania, uaktualniania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa.
11. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4
Zasady korzystania z Czytelni

1. W Czytelni korzystać można z: księgozbioru podręcznego, regionaliów, prasy bieżącej
oraz archiwalnych roczników gazet i czasopism.
2. Użytkownik korzystający ze zbiorów Czytelni zobowiązany jest do okazania Karty Czytelnika lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz odnotowania faktu korzystania ze zbiorów w Dzienniku Czytelni.
3. Ze zbiorów Czytelni korzysta się na miejscu.
4. W wyjątkowych sytuacjach książka z księgozbioru podręcznego czytelni może być,
na podstawie aktualnej Karty Czytelnika, wypożyczona na zewnątrz. Warunki wypożyczenia określa bibliotekarz.
5. Książki stanowiące księgozbiór Czytelni wypożyczane są na następujących zasadach:
a) książki z księgozbioru Czytelni wypożyczane są wyłącznie zarejestrowanym Czytelnikom Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie, posiadającym aktywne konto biblioteczne, nie obciążone żadnymi zaległościami,
b) jednorazowo na zewnątrz wypożyczyć można maksymalnie 3 pozycje książkowe na okres
7 dni bez możliwości prolongaty,
c) warunkiem wypożyczenia na zewnątrz książki z księgozbioru Czytelni jest wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości 30 zł od 1 egzemplarza wypożyczonej książki. Po zwróceniu
nie uszkodzonych książek kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi. Czytelnik wpłacający kaucję otrzymuje stosowne pokwitowanie, które winien okazać przy jej zwrocie,
d) za nieterminowy zwrot wypożyczonych na zewnątrz książek pobierana jest umowna kara pieniężna w wysokości 1 zł od 1 egzemplarza za każdy dzień zwłoki,
e) ostateczna decyzja o wypożyczeniu danej książki na zewnątrz oraz warunkach
jej wypożyczenia leży w gestii Bibliotekarza. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pracownik biblioteki może odmówić wypożyczenia książki na zewnątrz lub wyznaczyć krótszy termin
jej wypożyczenia,
f) w przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki wypożyczonej na zewnątrz stosuje się zasady określone w §8 niniejszego Regulaminu.
6. Na podstawie aktualnej Karty Czytelnika, na zewnątrz, na okres 1 tygodnia,
mogą być wypożyczane także czasopisma bieżące, poza najnowszym numerem.
7.  Z wyłożonych czasopism bieżących korzystać można bez pośrednictwa Bibliotekarza.
8. Z księgozbioru podręcznego, regionaliów oraz archiwalnych roczników gazet i czasopism czytelnik korzysta za pośrednictwem Bibliotekarza.
9. Archiwalne numery gazet i czasopism czytelnik zamawia u Bibliotekarza, który określa termin realizacji tego zamówienia.

§ 5
Zasady korzystania z wydzielonych „przestrzeni” w Czytelni.

1. W Czytelni wydzielono 2 pokoje/boxy do samodzielnej pracy:
a) pokój/box  do odsłuchu audiobooków, muzyki,
b) pokój/box do „pracy twórczej”.
2. W każdym z pokoi/boxów znajduje się komputer, kamerka internetowa i słuchawki.
3. Warunkiem skorzystania z pokoju/boxu jest zapisanie do biblioteki i posiadanie
Karty Czytelnika.
4. Chęć skorzystania z wydzielonych przestrzeni w Czytelni, określonych w punkcie 1 należy zgłosić Bibliotekarzowi w momencie przyjścia do Biblioteki.
5. Po zgłoszeniu Bibliotekarzowi zapotrzebowania na skorzystanie z któregokolwiek pokoju, Użytkownik otrzymuje „klucz” wejścia, który zdaje Bibliotekarzowi po zakończeniu użytkowania pokoju.
6. Przed rozpoczęciem korzystania z pokoju/boxu, po otrzymaniu „klucza” wejścia, Użytkownik dokonuje u Bibliotekarza wpisu do zeszytu, przyporządkowanego do danego pokoju/boxu.
a) wpis zawiera:
- imię i nazwisko Użytkownika,
- godzina otrzymania „klucza” wejścia,
- podpis użytkownika otrzymującego „klucz” wejścia,
- godzina zwrotu „klucza” wejścia,
- podpis Użytkownika zdającego „klucz” wejścia,
b) podpisy Użytkownika są jednocześnie potwierdzeniem znajomości i respektowania regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,
c) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprzęt i pozostałe wyposażenie pokoju/boxu,
z którego korzysta.

§ 6
Książka na telefon

1. Z usługi Książka na telefon mogą korzystać Czytelnicy, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
2. W ramach usługi Książka na telefon Biblioteka dostarcza książki wyłącznie do domów czytelników na terenie miasta a w filiach wyłącznie w miejscowościach ich lokalizacji.
3. Książki zamówione w ramach tej usługi dostarczane są bezpłatnie w terminie 3 dni od daty telefonicznego złożenia zamówienia.
4. Czytelnikom korzystającym z usługi Książka na telefon wypożycza się książki na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5. Usługę Książka na telefon świadczy Wypożyczalnia wyłącznie ze zbiorów własnych.
6. Usługa Książka na telefon nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego.

§ 7
Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. Na życzenie Czytelnika Biblioteka sprowadza z innych bibliotek książki, których nie posiada w swoich zbiorach. Obsługę wypożyczeń międzybibliotecznych prowadzi Wypożyczalnia
w Margoninie.
2. Z książek sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych korzystać można
w czasie i na warunkach określonych przez bibliotekę wypożyczającą.
3. Czytelnik korzystający z usługi wypożyczeń międzybibliotecznych zobowiązany
jest do pokrycia kosztów obsługi tych wypożyczeń w wysokości określonej w Cenniku opłat
i usług stanowiących załącznik do regulaminu.

§ 8
Korzystanie z Internetu i sprzętu komputerowego

1. Internet i sprzęt komputerowy mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów kulturalnych, edukacyjnych, naukowych oraz do poszukiwania informacji.
2. Przy stanowisku komputerowym obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
3. Użytkownicy sprzętu komputerowego w przypadku stwierdzenia uszkodzeń
lub niesprawności sprzętu z którego korzystają, powinni niezwłocznie powiadomić
o tym pracownia Biblioteki.
4. Korzystanie z sieci internetowej Biblioteki jest monitorowane.
5. Dzieci i młodzież do lat 12 mają prawo korzystania ze stanowiska komputerowego jednorazowo do 30 minut. Młodzież od lat 13 oraz dorośli Użytkownicy mają prawo
do korzystania ze stanowisk komputerowych przez 1 godzinę. W przypadku braku osób oczekujących, czas korzystania ze stanowiska komputerowego może być przedłużony.
6. Do pracy mogą być dopuszczane własne zewnętrzne nośniki elektroniczne, zeskanowane przez Bibliotekarza programem antywirusowym. W przypadku wykrycia szkodliwego oprogramowania nośnik nie może być użyty.
7. Biblioteka zastrzega sobie prawo (zarówno w odniesieniu do komputerów należących
do Biblioteki, jak też do publicznej sieci Wi-Fi Biblioteki) do ograniczania przepustowości połączenia internetowego oraz do filtrowania i blokowania treści witryn, a także blokowania aplikacji łączących się z Internetem. W szczególności blokowane mogą być witryny zawierające treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
8. Osobom korzystającym ze stanowisk komputerowych Biblioteki, nie wolno:
a) podejmować działań powodujących jakiekolwiek zmiany, dewastacje lub uszkodzenie sprzętu komputerowego, sieci komputerowej oraz oprogramowania,
b) podejmować działań niezgodnych z prawem,
c) instalować ani uruchamiać zewnętrznego oprogramowania.
9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane zapisane przez Użytkownika w pamięci komputera.

§ 9
Usługi reprograficzne

1. Biblioteka i jej filie wykonuje usługi reprograficzne z materiałów własnych oraz w miarę możliwości czasowych bibliotekarza z materiałów powierzonych, o ile nie jest to sprzeczne
z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1992 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Wysokość opłat za usługi reprograficzne określa Cennik opłat i usług stanowiący załącznik do regulaminu.
2. Nie wykonuje się usług reprograficznych z materiałów własnych Biblioteki, których stan
na to nie pozwala.
3. Użytkownik może wykonać fotograficzną lub filmową kopię w/w wydawnictw za pomocą własnego sprzętu cyfrowego po otrzymaniu zgody bibliotekarza.

§ 10
Kopiowanie materiałów bibliotecznych, wydruki

1. Użytkownik ma prawo - w granicach określonych przez prawo autorskie wyłącznie na użytek prywatny - do wydruków komputerowych.
2. Użytkownik ma prawo - w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie
na użytek prywatny - do reprodukowania materiałów bibliotecznych przez:
a) wykonywanie wydruków w formie kserokopii,
b) wykonywanie zdjęć oraz do ich zapisywania na nośnikach cyfrowych i wykonywanie druków,
c) wykonywanie skanów oraz do ich zapisywania na nośnikach cyfrowych i wykonywanie druków.
Biblioteka wykonuje kopie tylko utworów opublikowanych, nie kopiuje maszynopisów
ani rękopisów.
3. Usługi reprograficzne wykonywane są wyłącznie z materiałów będących własnością Biblioteki.
4. Zgodę na sporządzenie kopii każdorazowo wyraża bibliotekarz. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych ani innych kopii z:
a) publikacji w złym stanie technicznym,
b) druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.
5. Za usługi ksero, komputerowe, pobierane są opłaty określone w Cenniku opłat i usług stanowiącego załącznik do regulaminu.

§ 11
Zasady zachowania Użytkowników na terenie Biblioteki

1. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych), picia alkoholu, zażywania narkotyków i środków odurzających
oraz korzystania z telefonów komórkowych w celu nagrywania innych użytkowników przebywających w tym czasie w obiekcie.
2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów z wyłączeniem imprez/wydarzeń  organizowanych przez bibliotekę.
3. Bibliotekarz ma prawo poprosić o opuszczenie lokalu Biblioteki osoby, które swoim zachowaniem nie przestrzegają ogólnie przyjętych norm społecznych, szczególnie osobom
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowującym się niestosownie, niebezpiecznym, agresywnym, uciążliwym dla pozostałych Czytelników oraz wzbudzającym odrazę brudem, niechlujstwem i brzydkim zapachem.
4. Użytkownicy wprowadzający na teren Biblioteki psy, koty lub inne zwierzęta domowe odpowiadają za wprowadzone przez siebie zwierzęta oraz wszelkie wyrządzone
przez nie szkody i są zobowiązani do:
a) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi
oraz zwierząt z uwzględnieniem następujących zasad:
- psy należy prowadzić na smyczy,
- psy nadpobudliwe należy prowadzić w kagańcu,
b) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta,
c) zapewnienia, by zwierzęta nie przebywały w przestrzeni przeznaczonej dla dzieci,
d) zapewniania, by zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia.
5. Użytkownicy zobowiązani są pozostawiać wierzchnie okrycia w wydzielonym miejscu.
a) Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru,
b) rzeczy cenne Użytkownik powinien zabrać ze sobą i osobiście sprawować nad nimi pieczę.
6. Rodzice nie mogą pozostawiać w Bibliotece/filiach bibliotecznych dzieci poniżej
7  roku życia bez opieki a w trakcie zajęć, wydarzeń organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Margoninie rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej powinien pozostać na terenie biblioteki/filii.
7. MGBP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia i wypadki losowe podczas zajęć i imprez organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Margoninie.

§ 12
Przepisy końcowe

1. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do wiadomości poprzez umieszczenie
ich na stronie www.biblioteka.margonin.pl oraz w filiach MGBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.
2. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie       www.biblioteka.margonin.pl oraz w poszczególnych  filiach MGBP.
3. Użytkownicy mają prawo do zgłaszania uwag, propozycji, wniosków, zażaleń dotyczących funkcjonowania Biblioteki w formie ustnej lub pisemnej Dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie. Odpowiedzi na pisemne wnioski i zażalenia udziela się
w trybie przewidzianym przepisami prawa administracyjnego.
4. Sprawy, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem lub sporne, rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
5. Wobec Użytkowników naruszających wielokrotnie zasady Regulaminu mogą
być zastosowane następujące sankcje:
a) częściowe pozbawienie uprawień korzystania z Biblioteki i jej oferty:
- na czas określony,
- na stałe,
b) całkowite pozbawienie uprawnień korzystania z Biblioteki i jej oferty:
- na czas określony,
- na stałe.
5. Decyzję o zastosowaniu sankcji podejmuje Dyrektor Biblioteki.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
do Dyrektora Biblioteki.
7. Dyrektor MGBP ma prawo zamknąć na określony czas bibliotekę/filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.

Załącznik do Regulaminu
Cennik opłat i usług

Nazwa

Opłata - zł

Przetrzymanie książki, audiobooka - wypożyczalnia– 1 egz. za 1 dzień zwłoki

0,05

Przetrzymanie książki, audiobooka -wypożyczalnia– 1 egz. za 1 miesiąc zwłoki

1,50

Przetrzymanie książki – Czytelnia – 1 dzień zwłoki

1,00

Kaucja zwrotna za wypożyczenie 1 książki z Czytelni

30,00

Kaucja zwrotna za wypożyczenie do 2 egz .książek i 1 audiobooka dla czytelników spoza woj. wielkopolskiego

100,00

Upomnienie

Wg cennika usług pocztowych

Obsługa wypożyczeń międzybibliotecznych

Wg cennika usług pocztowych

Kserokopia jednostronna tekstu A4

0,30

Kserokopia jednostronna rysunku/zdjęcia A4

1,00

Wydruk czarno-biały jednostronny tekstu A4

0,40

Wydruk czarno-biały jednostronny rysunku/zdjęcia A4

1,20

Wydruk kolorowy jednostronny tekstu A4

2,50

Wydruk kolorowy jednostronny rysunku/zdjęcia A4

5,00